Logo Kołobajki

Statut

Statut Fundacji Kołobajki

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.       Fundacja Kołobajki, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym 7 grudnia 2017 roku, w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56 przed notariuszem Agatą Salamon przez:  Patrycję Zalejską i Kiryła Konowałowa zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 44, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

1.         Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

2.         Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź.

3.         Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz może prowadzić działalność poza RP.

4.         Fundacja może tworzyć zamiejscowe oddziały, placówki, delegatury, filie i zakłady gospodarcze.

5.         Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

 

§ 3

 

1.         Fundacja posiada osobowość prawną. 

2.         Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

§ 4

 

1.         Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2.         Nazwa Fundacji może być tłumaczona na inne języki.

 

§ 5

 

1.         Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 1

 

1.    Celami Fundacji są:

a.    wspieranie osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz innymi,

b.    integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c.    zwiększanie świadomości w zakresie dostępności rozwiązań przestrzennych, artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych i projektowych dla osób z dysfunkcjami,

d.    wspieranie oraz wyrównywanie szans osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

e.    działalności charytatywne,

f.     podtrzymywanie, rozwijanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej, artystycznej i kulturowej szczególnie poprzez środki dostępne dla osób z niepełnosprawnością,

g.    wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

h.    promowanie postaw prozdrowotnych i profilaktyki zdrowotnej,

i.      wspieranie i integracja seniorów,

j.      wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami,

k.    wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w szczególności dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

l.      wspomaganie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

m.  wspieranie działań edukacyjnych na różnych poziomach edukacji,

n.    wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

o.    udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami,

p.    promocja i organizacja wolontariatu,

q.    wspieranie merytoryczne, organizacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustaw o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 2

1.       Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.       Projektowanie i wykonywanie materiałów i udogodnień zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością,

b.       Organizacje zbiórek,

c.       Wspieranie rzeczowe, finansowe i merytoryczne osób z dysfunkcją wzroku znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

d.       Organizacje konkursów, konferencji, warsztatów, spotkań, targów, festiwali, wystaw itd,

e.       Prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań, pikników itd,

f.        Uczestniczenie w targach, szkoleniach, warsztatach itd,

g.       Współpracę z projektantami, wspólne projektowanie społeczne,

h.       Informowanie i edukowanie o potrzebach osób z niepełnosprawnościami,

i.         Współpracę z instytucjami oświatowymi,

j.         Współpracę z ośrodkami penitencjarnymi oraz resocjalizacyjnymi oraz innymi działającymi na rzecz integracji.

 

2.       Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

3.       Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody

 

§ 1

1.       Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 1000 złotych (tysiąc złotych) na realizację celów statutowych oraz 1000 zł (tysiąc złotych)  na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku działania.

§ 2

1.       Dochodami Fundacji są:

a.       darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b.       odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

c.       dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

d.       dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

e.       oraz inne dochody.

2.       Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3.       Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

4.       Fundacja może podjąć decyzję o zawieszeniu lub likwidacji działalności gospodarczej.

5.       W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 3

1.       Przedmiotem działalności gospodarczej są:

a.       18.12.Z Pozostałe drukowanie

b.       18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

c.       18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

d.       32.40.Z Produkcja gier i zabawek

e.       47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

f.        47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

g.       47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

h.       58.11.Z Wydawanie książek

i.         58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

j.         58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

k.       59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

l.         59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

m.     73.1 Reklama

n.       74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

o.       74.20.Z Działalność fotograficzna

p.       74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

q.       77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

r.        77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

s.       85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

t.        85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

u.       90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

v.       91.01.A Działalność bibliotek

Rozdział IV

Władze Fundacji

 

§ 1

1.       Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

 

§ 2

1.       Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób.

2.       Członkowie Zarządu pełnią funkcję na czas nieokreślony.

3.       Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

4.       Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie.

5.       Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

6.       Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a.       wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b.       powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

c.       podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

d.       podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

e.       uchwalanie regulaminów oraz rocznych planów finansowych,

f.        podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

g.       podejmowanie decyzji o tworzeniu zamiejscowych oddziałów, placówek, delegatur, filie i zakłady gospodarcze,

h.       podejmowanie decyzji o przyznawanie certyfikatów, odznak, medali i tytułów honorowych i innych nagród i wyróżnienia,

i.         podejmuje decyzji o zawieszeniu lub likwidacji działalności gospodarczej.

 

7.       Decyzje i oświadczenia:

a.       Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podjętych jednogłośnie,

b.       Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

c.       oświadczenia woli w tym zobowiązania majątkowe składają minimum dwaj członkowie Zarządu,

d.       w przypadku podpisywania umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu, jeżeli Zarząd jest dwuosobowy, wystarczy podpis jednego członka zarządu.

 

8.       Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.       złożenia pisemnej rezygnacji,

b.       utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c.       śmierci członka Zarządu.

 

9.       Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu:

a.       dokonania naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji,

b.       dokonania zaniedbań w prowadzeniu spraw Fundacji,

c.       działania na szkodę Fundacji.

 

10.   W przypadku dwuosobowego Zarządu powoływania członka Zarządu dokonuje jeden członek Zarządu.

11.   W przypadku trzyosobowego Zarządu odwoływania członka Zarządu Fundacji dokonują jednomyślnie pozostali członkowie Zarządu.

 

§ 3

1.       Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 1

1.       Zmian w statucie Fundacji dokonują jednomyślnie Członkowie Zarządu, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć również celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 2

1.       Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

2.       Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

3.       Połączenie z inną Fundacją następuje na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 

4.       Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.

 

5.       W przypadku połączenia poprzez przejęcie, Fundacja może być zarówno stroną przejmującą jak i przejmowaną.

 

6.       Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

 

§ 3

1.       Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

2.       O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

 

3.       Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd jednogłośną decyzją, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 

4.       Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.